Konkurs

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PODCZAS

20.Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Kortowska Przyroda”.

2.     Organizatorem Konkursu jest Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Kortosfera (CPNiI), ul. Dybowskiego 11A,
10-723 Olsztyn zwany dalej „Organizatorem”.

3.     Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje z chwilą przystąpienia do Konkursu.

4.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach
i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

5.     Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem
do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.


§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

2.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a.      zapoznanie z Regulaminem konkursu na stronie www.dninauki.uwm.edu.pl/,

b.     spełnienie warunków podanych w §3 p.1 Regulaminu.

3.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również
brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej
(tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

 

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1.     Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie przesłane na konkurs pod hasłem „Kortowska Przyroda”. Fotografia powinna zawierać element przyrody.

2.     Zdjęcie konkursowe należy przesłać za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, umieszczając je w komentarzu pod ogłoszony postem konkursowym.

3.     Konkurs trwa od chwili ogłoszenia do 31.08.2022 r.

4.     Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika oraz usuwania Prac Konkursowych, w szczególności w następujących przypadkach:

a)     niezgodności z Regulaminem,

b)     naruszenia prawa lub dobrych obyczajów,

c)      naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich,

d)     gdy Prace Konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie
oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

8.     Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

9.     Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu.

10.  Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien zgłosić się pocztą elektroniczną na adres: kortosfera@uwm.edu.pl  w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

11.  Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Mateusz Pikuliński, Kierownik CPNiI.

§ 4

NAGRODY

1.     Nagrodę otrzyma ta osoba, która otrzyma najwięcej Lików pod zdjęciem konkursowym.

2.     Nagrodami w Konkursie są:

a)     I miejsce  - Bon o wartości 150 zł. na wydruk zdjęć oraz gra Monopoly UWM

b)     II miejsce - Bon o wartości 100 zł. na wydruk zdjęć oraz Gra Karciana UWM

c)     III miejsce – Bon o wartości 50 zł. na wydruk zdjęć oraz zestaw: notes i długopis z serii Botanica.

3.     Bony są do wykorzystania na wydruk zdjęć w zakładzie fotograficznym FOTOMAX mieszczącym się przy ul. Mrongowiusza 7 i ul. Wilczyńskiego 17 w Olsztynie.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu).

§5

KOMISJA KONKURSOWA

1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców zwanych dalej „Laureatami Konkursu”, Organizator powoła komisję konkursową zwana dalej „Komisją”.

2.       W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora, które zliczą „like”
na Facebooku.

3.       Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze trzy Prace Konkursowe, które zostaną nagrodzone.

4.       Organizator zastrzega, że w przypadku niewyłonienia w danym miesiącu Laureata, nagroda przechodzi na kolejny miesiąc.

§ 6

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn. Inspektorem Danych Osobowych,
z którym mogą się Uczestnicy Konkursu skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie:
www.uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz.

2.     Wszelka komunikacja związana z przetwarzaniem danych osobowych wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres kortosfera@uwm.edu.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora ul. Dybowskiego 11A, 10-723 Olsztyn, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych".

3.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie,
a ich usunięcie uniemożliwia kontynuowanie udziału w Konkursie lub odebranie nagrody w przypadku wygranej.

4.     Dane Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego) zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia Laureatów. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu
nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie.
W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana
do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

5.     Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Organizatora jako niezbędne
dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.     Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w związku z toczącym się postępowaniem
lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Organizatora.

7.     Na potrzeby realizacji Konkursu dane Laureata (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego) będą udostępniane Zlecającemu w celu wręczenia Nagrody Laureatowi.

8.     Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.     Administrator nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Użytkownika. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10.  Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a)   dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe
są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b) uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy regulującej udział w Konkursie,

c) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,

d) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

e) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych
w art. 21 RODO –w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte
jest na uzasadnionym interesie Administratora,

g) zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi drogą mailową pod adres: kortosfera@uwm.edu.pl lub drogą pocztową na adres Organizatora ul. Dybowskiego 11 A, 10-723 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs”.

2.     Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3.     Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak
niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych
oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2022 r.

3.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4.     Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn/

oraz na stronie https://dninauki.uwm.edu.pl/.