Obcy atakują .... organizmy inwazyjne w środowisku

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Inwazja obcych gatunków jest uważana za jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej ochrony przyrody i gospodarki. Jest to skutek masowego w naszych czasach, przenoszenia i zawlekania obcych gatunków roślin i zwierząt poza ich naturalne zasięgi. Inwazyjne gatunki obce negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze, m.in. poprzez przeobrażanie siedlisk przyrodniczych, wypieranie gatunków rodzimych na skutek konkurencji lub ograniczania bazy pokarmowej. Gatunki te nierzadko powodują również szkody gospodarcze, a niektóre z nich mogą stanowić nawet zagrożenie dla zdrowia człowieka. Problem związany z rozprzestrzenianiem się obcych gatunków jest na tyle istotny, że zostały podjęte działania w skali światowej jak i Europy zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. Strategiczny Plan na rzecz Różnorodności Biologicznej na lata 2011–2020 Konwencji o Różnorodności Biologicznej zawiera m.in. cel określający, że do 2020 r. inwazyjne gatunki obce i drogi ich rozprzestrzeniania się zostaną zidentyfikowane i skategoryzowane, a gatunki priorytetowe będą kontrolowane lub usunięte. Zostaną również podjęte działania dotyczące zarządzania źródłami ich rozprzestrzeniania się, tak aby zapobiec ich wprowadzaniu do środowiska przyrodniczego i zadomawianiu się.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz