Szczegóły wydarzenia
Rywalizacja, kompromis czy współpraca? – poznaj style rozwiązywania konfliktów
Przedział wiekowy: Lokalizacja
od 17 do 18 lat Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 15,
Godziny: Rodzaj imprezy:
23.09.2016 11:00-12:30  brak miejsc
wykład,prezentacja
Opis:

Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Jakie są przyczyny powstawania konfliktów? Czy każdy konflikt można rozwiązać? Czy konflikt może przynieść coś pozytywnego? Czy można rozwiązywać konflikty korzystnie dla każdej ze stron?

 Celem wykładu poza próbą odpowiedzi na powyższe pytania, jest szersze rozważenie kwestii związanych z teorią i praktyką rozwiązywania konfliktów, a w szczególności identyfikacja ich głównych przyczyn, rodzajów, funkcji, a zwłaszcza typów reakcji na konflikt ze strony państwa i jednostek. Uczestnicy wykładu będę mieli szanse ustalić swoje preferencje co do stylu rozwiązywania konfliktów, dowiedzieć się kiedy warto rywalizować, ustępować, poszukiwać kompromisu czy podejmować się współpracy. Zaakcentowana zostanie potrzeba budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, a nie tylko uzyskiwania korzystnego dla jednej ze stron sporu materialnego rezultatu. Porównane zostaną podstawowe formy opanowywania sporów wykorzystywane w prawie – negocjacje, mediacje,  postępowanie przed sądem polubownym (arbitraż) i proces sądowy.

   
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie